Öland Roots

 

Trygghet och säkerhet

Öland Reboots är ett offentligt arrangemang där flera hundratals människor samlas och under några dagar skapar ett socialt sammanhang tillsammans. Trygg- och säkerhet är en grundstomme för att det ska fungera så bra som möjligt.

Syn på säkerhet

Säkerhet är kunskap om hot och risker. Hur de uppkommer och hur de kan förebyggas och undvikas. Bra säkerhet kräver att det som ska skyddas, vad som hotar och medlen för att stärka säkerheten ses i ett sammanhang. Säkerhet är resultatet av åtgärder som minskar sannolikheten för att olyckor eller andra oönskade händelser inträffar. Grunden för säkerhet är kunskap. Kunskap i hur oönskade händelser ska hanteras, kunskap i hur en säker plats byggs upp och kunskap i förebyggande arbete.

Att ha ett inkluderande och brett synsätt för säkerhetsarbetet är viktigt. Parametrar att ta med i säkerhetsarbetet är människors förutsättningar och normer kring dessa.

Syn på trygghet

Trygghet är en känsla. Vad som gör att vi känner oss trygga skiljer sig åt mellan olika personer. Att känna sig trygg betyder inte detsamma som att faktiskt vara utom fara. Att faktiskt vara utom fara behöver inte betyda att man känner sig trygg. Det finns flera faktorer som spelar roll för hur trygga vi känner oss, både individuella och generella.

På Öland Reboots ska förutsättningarna för att känna sig trygg finnas. Några komponenter för trygghet är att en känner att en

  • har kontroll över situationer
  • känner sig förstådd
  • förstår sin omgivning
  • vet hur en ska agera

Att arbeta med trygghet kräver att arbetssättet är inkluderande och att flera aspekter tas i beaktning. Eftersom arbetet riktar sig mot en känsla och känslor är individuella måste utrymme för variation finnas. Normer, värderingar och människors olika förutsättningar måste tas i beaktning.

 

Generellt i arbetet för en säker och trygg festival

Tydlig information

Det centrala i arbetet med trygghet handlar om att människor ska ha överblick och kunna orientera sig. Miljön ska vara sådan att det är lätt att förstå dess struktur, att hitta sina vägar i den. Den ska vara orienterbar.

Genom bra belysning, tydlig skyltning, uppmuntran att följa instruktioner kring våra ordningsregler, tillgänglig information om vad en kan göra och var en kan vända sig i olika situationer blir platsen överblickbar och kommer resultera i ökad trygghet.

Aktörer med formella uppdrag

På Öland Reboots ska det aldrig vara långt till personer med formella uppdrag, såsom arrangörer, vakter, kvinnojour, räddningspersonal eller andra. Behöver en person hjälp med något eller har en fråga så ska det snabbt gå att hitta någon som kan hjälpa till eller som kan söka svar. Ibland räcker vetskapen om att det finns personer med formella uppdrag i närheten för att en person ska känna trygghet.

Arrangerade aktiviteter

Platser och funktioner som underlättar möten är trygghetsskapande. Genom ökat utbud av arrangerade aktiviteter ökar vi trygghetskänslan då arrangerade aktiviteter känns genomtänkta (ökad kontroll). Genom att individer på campingen kan se på ett schema vad det är som kommer att hända, genom att de får välja själva huruvida de ska delta eller inte och vet vilka som är avsändaren ökar arrangerade aktiviteter tryggheten. Bara genom vetskapen om att något som är arrangerat är alldeles i närheten ökar känslan av trygghet.

Men det är viktigt att tänka på vad aktiviteterna utstrålar. En aktivitet utan avsändare, med luddig formulering och osäker plats kan skapa otrygghet och exkludering.

Samarbete med andra aktörer

Genom vårt samarbete med externa parter såsom räddningstjänst, ordningsvakter, kommunen och polis ökar vi också tryggheten. Olika individer vänder sig till olika instanser utifrån förväntningar på bemötande. Genom ökat utbud av kontakter ökar känslan av trygghet.

Det är viktigt att ta i beaktning att det förväntade bemötandet också kan skapa en otrygghet. Det är inte enbart genom kontroll som individen finner trygghet. Erfarenhet och föreställningar kan förstärka otrygghet, detta inkluderar inställningen till externa parter såsom besökares inställning till oss som arrangörer. Det är därför viktigt att arbeta med tydlighet kring vårt planerade agerande, våra mandat och våra relationer till besökare, samt relationen mellan varandra.

Vår intention är att alla ska veta om till vilka de ska vända sig med vilka frågor. Vi vill ha en bredd i beredskapen inför olika situationer så att besökare känner att oberoende av situation så finns kontroll.  

Vården av platsen

Omhändertagna miljöer känns generellt sett tryggare än sådana med dålig städning och dålig skötsel. Miljöer som inbjuder till vistelse känns inte bara trivsammare utan också tryggare. Därför är miljöstationerna, uppmuntran i att ta hand om skogen vi befinner oss i och vikten av de ordningsregler som finns följs (exempel: inte presenningar i träden/inga glasflaskor/tydliga brandgångar) väsentliga i arbetet med ökad trygghet.

Trygghet dygnet runt

Det är framförallt på natten som känslan av otrygghet kan infinna sig. Allt ovanstående (tydlig information, arrangörer, arrangerade aktiviteter, samarbete med andra aktörer och vården av platsen) är väsentligt nattetid. Det är av yttersta vikt att besökare vet var de ska vända sig, oavsett tid på dygnet, samt att de upplever att vi som arrangerar festivalen aldrig är långt borta. Under natten är matställen ett viktigt inslag. Att en fysisk plats på campingen är öppen i stort sett hela dygnet skapar möjlighet för trygghet.

 

Aktörer på festivalen

Räddningsteamets arbete på festivalen

Till räddningsteamet kan alla som behöver stöd kunna vända sig vid behov. I sjukvårdstältet bredvid entrén finns personal dygnet runt. Arbetet för räddningsteamet går ut på att förhindra att skador och olyckor inträffar, om och när en olycka inträffa skall denna begränsas så långt det är möjligt. 

Tjänstgörande räddningspersonal bär västar, med texten ”RÄDDNING” där det med tydlighet framgår att personal är professionell räddningspersonal.

Det är även här som barn som av en eller annan anledning kommit från sina föräldrar ska kunna komma, antingen för egen del eller med hjälp av ordningsvakterna. I räddningstälten finns leksaker för att fördriva tiden till dess föräldrar kommer och hämtar dem. Räddningspersonalen är med och upprätthåller festivalens regler och planerar tillsammans med arrangörsgruppen för festivalens trygghetsarbete.

 

Vakternas arbete på festivalen

Vakternas främsta uppgift är att arbeta förebyggande för att otrygga situationer inte ska uppstå. Prioritet i arbetet är att upprätthålla allmän ordning och förebygga våld- och sexualbrott. Vakterna är med och upprätthåller festivalens regler och planerar tillsammans med arrangörsgruppen för festivalens trygghetsarbete.

 

Öland Reboots drog- och alkoholpolicy

Arbetet med trygghet och säkerhet innefattar även vår drog- och alkoholpolicy. Öland Reboots ska vara ett tryggt arrangemang för alla besökare oavsett ålder eller tidigare erfarenheter. I skapandet av denna plats finns det inte utrymme för narkotika och fylla. Läs föreningens policy här >>

 

Personuppgiftspolicy för Öland Reboots

Under våren 2018 trädde den nya personuppgiftslagen GDPR i kraft. Detta är en viktig milstolpe för privatpersoners rätt till sin integritet. Hur föreningen Öland Reboots arbetar med denna sakfråga är därför viktigt för tryggheten i festival-engagemanget. Läs policyn här >>>