Öland Roots

Stadgar

§ 1 Namn & säte
Föreningens namn är Öland Roots och har sitt säte i Mörbylånga kommun.

§ 2 Syfte
Öland Roots är en partipolitiskt och religiöst obunden kulturförening som verkar för inkluderande sammanhang som kännetecknas av föreningens värdegrund om kärlek, solidaritet och medvetenhet. Föreningens verksamhet bygger på värderingar som värnar demokratiska principer och respekten för allas lika värde. Föreningens huvudsakliga verksamhet utgår från arrangerandet av kultur- och musikfestivalen Öland Roots på Öland.

§ 3 Medlemskap
§ 3.1 Medlemmar
Föreningen Öland Roots är öppen för alla som stödjer föreningens stadgar och värdegrund samt aktivt valt att bli medlem och betalat eventuell medlemsavgift. Medlem har yttrande-, yrkande-, närvaro- och rösträtt på föreningens årsmöte.
§ 3.2 Medlemsavgift
Det är upp till årsmötet att besluta om eventuell medlemsavgift.
§ 3.3 Uteslutande av medlem
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har arbetat mot föreningens syfte eller aktivt brutit mot föreningens värdegrund eller stadgar. Det är styrelsen som beslutar om uteslutande. För att en medlem ska kunna bli utesluten måste beslutet vara enhälligt. Berörd medlem ska ha meddelats minst två (2) veckor i förväg och haft möjlighet att lämna ett yttrande inför styrelsens beslutande möte. Beslut om uteslutande får överklagas till årsmötet. I beslutet ska skälen till uteslutandet samt vad den uteslutne ska iaktta för att överklaga redovisas.

§ 4 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det ska hållas senast tre (3) månader efter räkenskapsårets slut.
§ 4.1 Kallelse
Kallelse till årsmöte ska tillsammans med dagordning, skriftligen via e-post eller post, tillställas samtliga medlemmar senast en (1) månad före årsmötet. Verksamhetsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budgetplan, inkomna motioner med styrelsens yttrande och propositioner (förslag från styrelsen) ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
6. Gå igenom röstlängden
7. Godkänna dagordningen
8. Tillsätta ett beredningsutskott inför valet av valberedning
9. Bokslut och verksamhetsberättelse
10.Revisionsberättelse
11.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
12.Återrapportering från tidigare årsmöten
13.Fastställande av medlemsavgift
14.Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår
15.Val av
a. styrelsens storlek och mandatperiod
b. föreningens ordförande
c. förenings ledamöter i styrelsend. suppleant/-er (ersättare) i styrelsen
e. revisor/-er jämte suppleanter
f. ledamöter i valberedningen
16.Inkomna ärenden och motioner
17.Övriga frågor
18.Mötets avslutande

§ 4.2 Motion till årsmötet
Varje medlem äger rätt att inlämna motioner till årsmötet. Sådan motion ska, för att kunna behandlas, ha kommit in till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. Ärendet ska sättas upp på dagordningen. Det är styrelsen som kallar till årsmöte och upprättar dagordning.
§ 4.3 Proposition till årsmötet
Styrelsen äger rätt att inlämna propositioner till årsmötet. Ärendet ska sättas upp på dagordningen.
§ 4.4 Beslut
Varje närvarande medlem äger en röst vid beslut på årsmötet och vid omröstning. Omröstningen sker öppet förutom när val av enskilda personer till förtroendeuppdrag ska väljas. Alla frågor, utom de i stadgarna speciellt angivna, avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst, utom vid val av enskilda personer till förtroendeuppdrag ska väljas - då lottning ska ske.
§ 4.5 Extra årsmöte
Extra årsmöte ska sammankallas om ordinarie årsmöte beslutar så, om minst 2/3 av medlemmarna begär det eller då styrelsen finner det nödvändigt. Kallelse ska ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte och endast de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.

§ 5 Styrelse
Årsmötet utser föreningens styrelse som ska bestå av ordförande och minst fyra (4) ledamöter samt eventuella suppleanter. Årsmötet beslutar om styrelsens storlek och mandatperiod. Styrelsen utser inom sig en kassör och konstituerar sig i övrigt som den finner lämpligt.

§ 6 Firmateckning
Föreningen tecknas av styrelsen eller, om så styrelsen bestämmer, av särskilt utsedda personer, antingen gemensamt eller var för sig. Styrelsen ska upprätta en utförlig fullmakts/firmateckningsordning över behöriga personer.

§ 7 Valberedning
För beredande av val utses av årsmötet en valberedning bestående av minst två (2) ledamöter.

§ 8 Verksamhetsplan och budgetplan
För varje verksamhetsår ska verksamhetsplan och budgetplan finnas. Förslag upprättas av styrelsen och föreläggs årsmötet för beslut. En verksamhetsberättelse för det gångna året ska också lämnas till årsmötet.

§ 9 Ekonomisk förvaltning och revision
Räkenskapsår utgörs av kalenderåret. Kassören upprättar för varje räkenskapsår bokslut och ekonomisk berättelse. Berättelsen och bokslut överlämnas till av årsmötet utsedda revisor eller revisorer. Tillsammans med redovisningshandlingar (verifikationer etc) ska detta överlämnas senast tre (3) veckor före årsmötet. Revisorerna ska granska föreningens verksamhet och dess ekonomiska förvaltning samt förelägga årsmötet revisionsberättelse. Årsmötet utser revisorer.

§ 10 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Minst fjorton (14) dagar ska förflyta mellan dessa två årsmöten.

§ 11 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Det krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det första ska vara ordinarie årsmöte. Minst fjorton (14) dagar ska förflyta mellan dessa två årsmöten. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, ska föreningens tillgångar fördelas enligt beslut av det sista mötet. Räkenskaperna ska gå till föreningar och organisationer med liknande värdegrund.