Öland Roots

Alkohol- och drogpolicy

Föreningen Öland Roots arrangerar musikfestivalen Öland Roots på södra Öland samt annan musikverksamhet både på Öland och i övriga Sverige. Denna policy reglerar föreningens verksamhet och arrangemang och ska fungera som ett stöd för arrangörerna. Syftet med policyn är att bidra till en trivsam och trygg miljö för både arrangörer, personal och besökare under föreningens arrangemang, samt skapa attityder som minskar risken för alkohol- och drogproblem.

Under de arrangemang då alkohol konsumeras gäller frihet under ansvar vilket innebär att Sveriges rikes lag ska följas. Denna policy har sin utgångspunkt i alkohollagen (Alkohollag (2010:1622) samt den lagstiftning som finns i Sverige gällande övriga droger.
 

Föreningen Öland Roots accepterar inte under några omständigheter:

 • Umgängesformer där olovliga narkotikapreparat eller kraftig berusning förekommer.
 • Att personer som representerar föreningen och innehar en genomförande roll under arrangemanget är påverkade av alkohol eller andra berusningsmedel.  


Föreningens grundläggande inställning:

 • Minst två personer ur föreningens styrelse ska ha klarat kommunens kunskapsprov om alkohollagstiftningen i enlighet med 8 kapitlet, paragraf 12 i alkohollagen.
 • Varje arrangemang där föreningen har serveringe av mat och alkoholhaltiga drycker ska ha en utsedd ledningsgrupp med tillhörande arbetsbeskrivning. Beroende på arrangemangets storlek varierar ledningsgruppen men måste minst innefatta roller som arbetsledare, serveringsansvarig och personal.
 • Maten står i fokus i serveringen. Alkoholfria drycker ska alltid finnas och tydligt exponeras. Alkoholfri dryck innebär inte endast vatten utan andra alternativ som lättdrycker, läsk, alkoholfri öl, alkoholfritt vin och juicer ska finnas som alternativ. Det alkoholfria alternativet ska medföra ett lägre pris än den alkoholhaltiga drycken.
 • Deltagare vid arrangemang som föreningen Öland Roots anordnar får inte övertalas eller lockas till att köpa alkoholhaltiga drycker. Alla inköp ska ske på eget initiativ.
 • Märkbart påverkade personer får under inga omständigheter uppmuntras till eller förses med alkoholdrycker. De får heller inte vistas på serveringsytan.
 • Vid varje arrangemang ska det utövas särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen. För egenkontrollen ska det finnas ett för arrangemanget lämpligt program. Som grund ligger Mörbylånga Kommuns egenkontrollprogram.
 • Föreningen Öland Roots arrangemang ska inte marknadsföras med alkohol i fokus.
 • Olovliga narkotikapreparat får inte brukas och påträffas sådana preparat kommer de att beslagtas av ordningsvakter och polis kommer att tillkallas.
 • Föreningens alkohol- och drogpolicy är offentlig och bland annat tillgänglig på föreningens hemsida.


Föreningen Öland Roots ska verka för:

 • En fortlöpande diskussion kring alkohol- och narkotikafrågor ska föras inom föreningen och tillsammans med Mörbylånga Kommun.
 • Förebygga användandet av narkotika i Mörbylånga Kommun.
 • Tillsammans med kommunens förebyggande instanser arbeta för att motverka ett generellt drogproblem i kommunen.

Särskilda rutiner för festivalen Öland Roots serveringsområde:

 • Fokus i arbetet med festivalens serveringsområde är att skapa en trygg, säker och inbjudande oas där människor kan mötas över kvalitativ mat och dryck.
 • Verksamhetsansvarig för öltältet har klarat kommunens kunskapsprov om alkohollagstiftningen i enlighet med 8 kapitlet, paragraf 12 i alkohollagen.
 • Att ledningsgruppen för serveringsområdet har getts de förutsättningar som krävs för att de ska ha erhållit adekvat kunskap om alkoholens skadeverkningar, alkohollagen och dess tillämpning.
 • Ledningsgruppen och dess personal har haft gemensam utbildning inför festivalen där festivalens rutiner och tillvägagångssätt implementeras.
 • Inhyrda ordningsvakter är i förväg väl informerade om festivalens rutiner och deras roll i verkställandet av dessa.
 • Serveringsområdet är en del av scenområdet. Serveringsområdet särskiljs med staket och ordningsvakt vid ingången till serveringsområdet.
 • Personer som är märkbart påverkade ska avvisas från serveringsområdet och om ordningsvakt bedömer det nödvändigt även avvisas från scenområdet.
 • Om personal misstänker att personer är påverkade av narkotika ska ordningsvakt tillkallas. Ordningsvakt avlägsnar personen från serveringsområdet och scenområdet och tillkallar i sin tur polis.


Särskilda rutiner på festivalen Öland Roots:

 • Festivalen Öland Roots ska vara Sveriges Mysigaste Festival där alla ska känna sig trygga oavsett ålder. Därför finns det inte utrymme för fylla och droger på festivalen. Föreningen jobbar tillsammans med Mörbylånga Kommun för att festivalens ska vara en trygg upplevelse för alla. Ledningen jobbar särskilt med att identifiera och motverka otrygghet som kan uppstå till följd av berusning av alkohol och narkotika.
 • Personal eller funktionär som påträffas berusad av alkohol eller olovliga narkotikapreparat under sitt arbetspass bryter mot upprättade avtal. Konsekvensen är att festivalarmbandet ”klipps”, personen tvingas lämna festivalen och debiteras 1700 kr. De som har mandat att ”klippa” en besökares armband är personer ur ledningsgruppen samt vaktchef och tillförordnad vaktchef. Detta regelras genom en checklista och sker om säkerhet äventyras eller när misstankar om våldsbrott eller narkotikabrott kan styrkas på plats.
 • Om en besökare påträffas med olovliga narkotikapreparat på festivalens område ”klipps” festivalarmbandet och personen tvingas lämna festivalen. Misstanke om narkotika brott räcker ej utan brott måste kunna styrkas på plats.