Öland Roots

Jobbannons: Öland Roots söker 3 personer till personalgrupp

Befattning: Personal

Anställningsform: Projektanställning 2021-09-01 till 2022-09-30

Omfattning: 20%

Introduktion

Öland Roots är en ideell kulturförening med säte i Mörbylånga Kommun. Föreningens huvudsakliga uppdrag är att arrangera festivalen Öland Roots på södra Öland. Föreningen leds av en av årsmötet utsedd styrelse. Festivalen arrangeras av en ideell festivalledning som tillsätts av styrelsen. Till sin hjälp har festivalledningen huvudansvariga, funktionärer, arbetsgrupper och en personalgrupp. Personalgruppen är festivalens verksamhetsutvecklare som stöttar festivalledningen genom samordning av det operativa arbetet. Personalgruppen stöttar även styrelsen i strategiskt arbete samt genom att koppla samman styrelsens arbete med festivalledningens arbete.

Det huvudsakliga syftet med personalgruppen är att skapa långsiktighet, kontinuitet och stabilitet i föreningens arbete. Att verka för att underlätta arbetet för festivalens ideellt aktiva i festivalens ledningsgrupp och arbetsgrupper. Som personal är du navet i föreningens administrativa arbete. Du ska samordna, underlätta, leda och utveckla arbetet så att årsmötets och styrelsens uppsatta mål med verksamheten uppfylls. 

Beskrivning av tjänsten

Du ska tillgodose föreningens löpande behov och arbetsuppgifter. Tjänstens huvudfokus ligger på att planera, utveckla, administrera och skapa rutiner kring föreningens arbete. Arbetet ska vara lösningsfokuserat och långsiktigt. I praktiken handlar det om att i nära samarbete med övrig personal och ledningsgrupp jobba för att nå föreningens uppsatta verksamhetsmål. Tillsammans med övriga verksamhetsutvecklare har du ett gemensamt ansvar över samtliga arbetsuppgifter.

I tjänsten ingår även att strategiskt ansvara för att planera festivalen årligen och arbetsleda på ett inkluderande sätt. Detta för att skapa bästa tänkbara möjligheter för festivalens ledningsgrupp och arbetsgrupper att arrangera festivalen i linje med de mål styrelsen tagit fram. 

Övergripande mål med tjänsten

 • Personalen, tillsammans med styrelsen, tar fram en gemensam plan för hur deras arbete i föreningen ska vara ekonomiskt, långsiktigt, transparent och inkluderande, både gentemot övriga kollegor, festivalens ledningsgrupp, huvudansvariga, arbetsgrupper och styrelsen. 
 • Personalen säkerställer att arbetet görs i linje med uppsatta mål och styrdokument.
 • Personalen stöttar festivalens styrelse, ledningsgrupp och arbetsgrupper med att utvärdera och vidareutveckla festivalen och föreningens verksamhet.
 • Personalen säkerställer att festivalens policys, värdeord och mål följs.

Arbetsuppgifter

 • Representera föreningen Öland Roots på ett professionellt sätt.
 • Stödja, uppmuntra, handleda och underlätta arbetet för festivalens ledningsgrupp och arbetsgrupper. 
 • Ta fram rutiner och arbetssätt så att föreningens administrativa behov uppfylls. 
 • Budgetarbete och bokföring.
 • Kontakt med artister och bokning.
 • Möjliggör planering, genomförande och utvärderingar av festivalen.
 • Kontinuerligt rapportera till styrelsen vad gäller arbetsuppgifter, arbetsprestation och arbetstider.
 • Vara delaktig och närvarande på gemensamma arbetspass, avstämningar, och personalmöten.

 Som personal i Öland Roots...

 • står du för de värdeord om kärlek, solidaritet och medvetenhet som festivalen representerar.
 • är du en medarbetare som värnar om samarbetet och processen.
 • ser du helheten och tar ansvar för att allt blir gjort.
 • bidrar du till att alla i personalgruppen och festivalens ledningsgrupp kommer till tals, får utrymme och värdesätts lika.
 • håller du dig ajour inom festivalens genre och festivalsveriges utveckling.
 • är du driven, tar egna initiativ och hittar effektiva sätt att genomföra dina arbetsuppgifter på.
 • kan du prioritera och delegera uppgifter utifrån helheten.
 • värdesätter du och respekterar din egen samt andra engagerades tid.

Ansökan

Ansökan ska vara inne senast: 2021-08-22

Ansökan skickas med personligt brev och CV till styrelsen@olandroots.com

Vi ser gärna att du i ditt personliga brev beskriver varför du vill jobba med festivalen Öland Roots, om du har en relation till festivalen sen tidigare samt hur du ser att du och din person kan bidra till verksamheten och festivalen framöver.

 

Vi går löpande igenom ansökningarna och kommer kontakta de som gått vidare i processen för vidare samtal.

 

 

 

Job advertisement: Öland Roots is looking for 3 people as personnel

Position: personnel

Employment type: Project position from 2021-09-01 to 2022-09-30

Time scope: 20%

Introduction

Öland Roots is a nonprofit cultural association, based in Mörbylånga Kommun, Öland. The association's main task is to arrange the Öland Roots festival in the southern part of Öland. The association is led by a board, assigned yearly through an annual meeting. The festival is arranged voluntarily, by a management group assigned by the board. As support, the management group works close to volunteers, responsibles and a group of personnel. The group of personnel is the operational developers of the festival and supports the management group through coordination of the operational and practical work. The group of personnel also supports the strategic work of the board by connecting the board's work with the work of the management group.

 

The main purpose of the group of personnel is to create continuity and stability long-term within the work of the association and to support the voluntarily engaged in the management group and those in other positions of responsibility. As Personnel, you are the center of the association's administrative work; coordinating, developing and supporting the work in order to reach goals and aims formulated by the annual meeting and through the board.

Description of the position

As personnel, you are to provide for the current needs and tasks of the association. The main focus will be on planning, developing, administrating and developing routines needed within the work of the association. The work you do should be solution-driven and long-term. In a more practical way, this refers to close cooperation with other personnel and the management group, in order to reach the association's goals. You share responsibility for all tasks of personnel together with the others in the group of personnel.

 

As personnel, you also have a strategic responsibility to plan for the yearly festival and to coordinate the work around it in an inclusive way. The aim as personnel is to provide for the best possible conditions for the management group and other responsible groups to arrange the festival in line with those goals provided for by the board.

General aims with the position

 • Personnel, together with the board, formulates a common plan for how the association can be economically sustainable, long-term, transparent and inclusive, for all engaged. Such as personnel, the management group, responsibles and the board.
 • Personnel ensures work is done in line with formulated goals and regulatory documents.
 • Personnel supports the festivals board, management group and other responsibles with evaluating and developing the festival and the work of the association.
 • Personnel ensures that all work is in line with policies of the festival, its values and its aims.

Tasks for position

 • To be representative for the association Öland Roots professionally.
 • To support, encourage, coordinate and facilitate the work within the group of management and other responsible groups
 • To develop routines and processes so that the association's administrative needs are fulfilled.
 • To work with budget and accounting.
 • To keep contact with artists and management.
 • To enable planning, implementation and evaluations of the festival.
 • To continuously report back to the board regarding tasks, results and working hours.
 • To be part of collective working time and meetings.

 As personnel of Öland Roots...

 • You stand behind the value words of love, solidarity and awareness that the festival represents.
 • You are a coworker that cherishes cooperation and the working process itself.
 • You see the whole picture and takes responsibility for things to get done
 • You provide for all in the group of personnel and all in the group of management to be heard, be valued equally and are given space.
 • You keep yourself up to date within the music genre of the festival and development of the festival scene in sweden. 
 • You are driven, take initiative and find effective ways of managing your tasks.
 • You can prioritize and delegate tasks in relation to what is needed
 • You value and respect your own and others' time.

Application

Last day to apply: 2021-08-22

Application should contain a cover letter and a résumé. Please send this to styrelsen@olandroots.com.

We would like your cover letter to contain reflections on why you want to work with the festival Öland Roots and if you have any experiences of Öland Roots since previously. Please also state how you can contribute to the development of the festival ahead and of visions you have.

We go through the applications as we receive them and will contact those of interest for the position.