Öland Roots

KONST PÅ FESTIVALEN ÖLAND ROOTS

Skapa konst i en unik miljö? Bli en del av Sveriges mysigaste festival? Ställ ut konst på Öland Roots 2020? 

Nu sökes flera talangfulla konstnärer som vill ställa på årets festival 2020. Ditt konstverk kommer att visas för ca 7000 personer på festivalen, delas på Öland Roots sociala medier samt exponeras på festivalens traditionella konstrunda. 

Konsten under Öland Roots 2020 tas fram i samarbete med Kalmar konstmuseum.

TEMA

Årets tema för konsten är interaktion och möten. I tallskogen, där festivalen anordnas, skapar konsten möten mellan besökarna samtidigt som det formar visuella och emotionella upplevelser. Att även arbeta med kontrasten mellan dag och natt är viktigt för temat, då konstverket exponeras dygnets alla timmar. Områden som finns att tillgå för fantastiska installationer, väggmålningar, designs, hantverk, performance och dekorationer är scenområdet, campingområde, stranden samt vattnet. 

FÖRHÅLLNINGSREGLER

Festivalen arbetar med att minska spill och svinn för att påverka miljön så lite som möjligt. Därför bör konstverken skapas huvudsakligen eller uteslutande av återvunna material. Det finns material att tillgå på festivalområdet, så som träspill, färg, tyg, verktyg samt vad naturen har att tillhandahålla. Kräver din idé andra material, hör då gärna med olika butiker och/eller fabriker för att få tillgång till spillmaterial. 

TIDSPERIOD FÖR UPPBYGGNAD

Uppbyggnad av konstverk/installation kan ske från den 5 juli och behöver vara klart under tisdag kväll den 9 juli. Konstnären har själv ansvar att demontera konstverket under söndagen den 12 juli eller måndagen den 13 juli efter festivalen. 

ANSÖKAN

Ansökan ska innehålla en PDF med 2- eller 3-dimensionella verk dokumenterade med t.ex. bilder, skisser eller fotografier, samt en kort beskrivning, upp till 900 ord. Beskriv även din tidsplan samt budget i ansökan. Verk måste vara original av den sökande och det går att söka med mer än ett projekt. Om ansökningen tas vidare tar Öland Roots gärna emot pressbilder samt presstext för publikation via våra sociala medier. 

Ansökan skickas till kultur@olandroots.com innan den 3 maj (antagning sker löpande). Märk mailet med “Konstnärsansökan.” Vid antagning ges en 4 dagars festivalbiljett till konstnären, marknadsföring genom Öland Roots sociala medier och mat de dagar du arbetar med ditt projekt.
Frågor hänvisas till vår mail! 

Viktig information

  • Ansökans deadline - 3 maj (Noter att antagning sker löpande) 
  • Uppbyggnad - 5 juli kl 9:00 - 8 juli kl 15:00
  • Festivalen -  8-11 juli
  • Nedmonteringen - 12-13 juli 

KÄRLEK, SOLIDARITET & MEDVETENHET

Dekor och kulturgruppen

Öland Roots

ART AT FESTIVAL ÖLAND ROOTS 

Want to create art in a unique environment?  Want to be part of Sweden's cosiest festival?  Want to exhibit your art at Öland Roots 2020?

Öland Roots is looking for talented artists who want to exhibit their work at this year's festival. Your artwork will reach an audience of approximately 7,000 people live at the festival, it will be shared on Öland Roots social media and be included in the festival's art walk.

The art at Öland roots 2020 is brought out in collaboration with Kalmar konstmuseum.

THEME

This year’s theme is interaction and meeting. We want the art to be interactive and create meetings between visitors while shaping the visual and emotional experiences for them.  The location of the festival creates opportunity to do big installations, art, design and decoration. Located in a forest, with a beach we have many great areas for your art. Your artwork will get exposed 24h so we want you to work with the contrast between night and day.

CONDUCT

Öland Roots is working to reduce waste to minimize the impact on the environment.  We therefore see that the artworks are made of mainly or exclusively recycled material. The artwork/installation should be created mainly or exclusively of recycled material. We have some materials available at the festival area, such as wood, color, fabric, tools and what nature has to offer. If your idea requires other material, be sure to contact different retailers and / or manufacturers to get access to waste material. 

Artwork has to be durable and safe for humans to interact. 

BUILD PERIOD

The artist is responsible for delivery/building/setup and pickup/dismantling of the artworks. 

Construction of works of art / installation can take place from 9AM 5. July and should be ready latest Wednesday 3PM 5. July.  The artwork shall be dismantled and picked up by the artist on Sunday, 12. July or latest Monday, 13. July after the festival.

APPLICATION

The application should include a PDF with 2 or 3-dimensional works, images, sketches, photographs, and a brief account of what you are doing, up to 900 words.  Be clear, include pictures, sketches, schedule and budget. Submissions must be completely original works created by the applicant and you can apply with more than one project. If the application is accepted, a press photo and short text is expected for your promotion on our social media.

Send the application to kultur@olandroots.com. Tag the email with “Artist Application” 

As a thank you, you will receive a 4 day festival ticket, promotion on Öland Roots social media and food the days working on your project.

Please feel free to send us an email if you have questions.

Important dates:

  • Deadline for applications 3 May (Note that we will accept and decline applications running)
  • Setup/building of artwork - 5. July 9AM and 8. July 3PM 
  • Festival - 8-11. July
  • Dismantling and pickup of artwork - 12. And 13. July

LOVE SOLIDARITY & AWARENESS

Decoration and Cultural Team 

Öland Roots